MUMTAZ Tann Badwal Lyrics

 MUMTAZ Tann Badwal Lyrics


ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਰਾਜ਼

ਸਾਡੀ ਮੋਮ ਜਹੀ ਮੁਮਤਾਜ਼

ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਰਾਜ਼

ਸਾਡੀ ਮੋਮ ਜਹੀ ਮੁਮਤਾਜ਼

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਤੋੜੂਗੀ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਤੋੜੂਗੀ

ਉਹਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਜ

ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਰੱਖ ਲਵੇ ਲਾਜ

ਉਹਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਜ

ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਰੱਖ ਲਵੇ ਲਾਜ

ਕੀ ਪਤਾ ਪੱਥਰ ਖੋਰੂਗੀ

ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਰਾਜ਼

ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਰਾਜ਼

ਸਾਡੀ ਮੋਮ ਜਹੀ ਮੁਮਤਾਜ਼

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਤੋੜੂਗੀ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਤੋੜੂਗੀ

 

ਚੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚ ਦਿਲਾ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਮਲ਼ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੀਂ

ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵੀਂ

ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵੀਂ

ਤਨ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਬੇਤਾਬ

ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾ ਲਾਡ

ਜਦ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰੋਣ ਰਬਾਬ

ਗ਼ਮ ਕਹਿਣ ਓਦੋਂ ਇਰਸ਼ਾਦ

ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਧਰ ਜੋੜੂਗੀ

ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਰਾਜ਼

ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਰਾਜ਼

ਸਾਡੀ ਮੋਮ ਜਹੀ ਮੁਮਤਾਜ਼

ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਰਾਜ਼

ਸਾਡੀ ਮੋਮ ਜਹੀ ਮੁਮਤਾਜ਼

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਤੋੜੂਗੀ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਤੋੜੂਗੀ

 

ਰੱਖਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰੀ ਪਲਕਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ

ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਐਂ ਸੁੱਝਦਾ ਬੁੱਝਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾ ਝਗੜ ਮੇਰੀ

ਉਹਦੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਆਹਾ ਰਾਤ ਰੱਖੂੰਗਾ ਯਾਦ

ਆਏ ਸੀ ਵਾਂਗ ਚਨਾਬ

ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂਗ ਸੈਲਾਬ

ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੱਦਣ ਮੋੜੂਗੀ

ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਰਾਜ਼

ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਰਾਜ਼

ਸਾਡੀ ਮੋਮ ਜਹੀ ਮੁਮਤਾਜ਼

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਤੋੜੂਗੀ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਤੋੜੂਗੀ

ਕਿੱਦਣ ਤੋੜੂਗੀ

 

ਦੋ ਪਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਏ

ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਆਦਾਬ ਸਾਨੂੰ

ਜੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਏ

ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ

ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ


©️ Tann Badwal 

Comments

Popular Posts